انزواطلبی، نفی مسیر خودشکوفایی

انزوا به زبان ساده، محرومیت خود خواسته از لذت معاشرت است. انزواطلب هنرمند نقاشی است که آثار وجودی...

ادامه مطلب