انسانم آرزوست

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست بگشای لب که قند فراوانم آرزوست  یکدست جام باده و یک دست زلف یار...

ادامه مطلب