انسان‌های خوب بی‌شمارند…!

لئوبوسکالیا در کتاب زیبایش به نام “زندگی، عشق و دیگر هیچ” می‌نویسد: این بدی‌های بشر است که خوراک...

ادامه مطلب