سوره فتح آیه ۲۱

و مورد دیگرى که توانا نبودید بر آن، همانا خدا فراگرفت آن را و خدا است بر همه چیز توانا (سوره فتح، آیه ۲۱) ساختاری که درون آن هستید، می تواند به شما در رسیدن به اهدافتان کمک کند. فرد درون سازمان قرار می گیرد، زیرا سازمان منبع...

ادامه مطلب