سوره یوسف آیه ۸۸

و چون بر او ]یوسف[ وارد شدند، گفتند ای عزیز، به ما و خانواده ما رنج رسیده است و سرمایه ای اندک...

ادامه مطلب