سوره نساء آیه ۱۱۵

و هر کس، پس از آنکه راه هدایت براى او آشکار شد با پیامبر به مخالفت برخیزد، و [راهى ] غیر راه...

ادامه مطلب