هیولا

در این جهان غدار در این مرز تهی میان صافی های عطش هیولا چیزی نیست جز انعکاسی در...

ادامه مطلب