جای سمندر در تنگ آب نیست!

یکی از دلایل اصلی خودکشی گروهی وال ها افزایش سر و صدای درون آبهاست- صداهایی که از کشتی ها و...

ادامه مطلب