تعبیر خواب وضو در حرم

باران: خوابی دیدم نمیدانم تعبیر دارد یا نه. چون چند وقت هست انگشتری دیدم چون زیبا بود همش در فکرم...

ادامه مطلب