معشوق خیال

پارچه ای مندرس بر سر به جای خوابگاه همسر سر در کنج عزلت می گذارد این نیز گمراهی به شیوه زاهدانه...

ادامه مطلب