تساوی بهت آور تیم ملی در اولین گام

شاهزاده های ایرانی آمادگی بازی در لجنزار را نداشتند. شاید به سادگی بتوان همین توصیف را دلیل بازی...

ادامه مطلب