تاکید LG برتجهیز لوازم خانگی به اینترنت اشیا

در راستای تجهیز وسایل زندگی به اینترنت، هوشمند سازی لوازم خانگی با استفاده از فناوریهای اتصال به...

ادامه مطلب