تنها تر شدیم…

وسایل نقلیه قرار بود ما را زود‌تر و آسان‌تر به یکدیگر برسانند اما گاهی باعث می‌شوند هیچ وقت به‌هم...

ادامه مطلب