سوره لیل آیه ۴

…کوشش شما پراکنده است (سوره لیل، آیه۴) مانند کسی نباشید که ظاهرا به سلامتی اش بها می دهد و غذاهای سلامت می خورد، اما سیگار هم می کشد. افراد پراکنده کار هیچگاه به مقصد نمی رسند. برنامه هایتان را بازبینی کرده و مطمئن شوید...

ادامه مطلب