راه در جنگل اوهام گم است

راه در جنگل اوهام گم است   سینه بگشای چو دشت اگرت پرتو خورشیدِ حقیقت باید.   وقتی از...

ادامه مطلب