نامزدم دسته‌های گل را به جاده می‌انداخت

صنم: به همراه همسرم در جاده باریک و بیابانی بدون هیچ آب و علف در ماشین در حرکت بودیم. جاده به قدری...

ادامه مطلب