سوره آل عمران آیه ۱۶۱

و هیچ پیامبرى را نسزد که خیانت ورزد، و هر کس خیانت ورزد، روز قیامت با آنچه در آن خیانت کرده بیاید؛...

ادامه مطلب