حضرت علی بودم و دست معاویه را شکافتم

مجید: استاد دانشگاه هستم. در خواب  دیدم در میدان نبردی در جایگاه امام علی (ع) قرار گرفته ام و...

ادامه مطلب