رابطه با پدر

نگین: چند سالی دچار نازایی بودم. در خواب دیدم که پدرم و من نزدیکی داشتیم. دو هفته بعد از خواب...

ادامه مطلب