جای شما بودم با موی خیس به رختخواب نمی رفتم

ما عادت داریم به آنچه دوست داریم آن قدر کم توجهی می کنیم تا به مرز تخریب می رسد و بعد کاسه چکنم...

ادامه مطلب