سوره ملک آیه ۷

چون در آن افکنده شوند، نعره آن را می شنوند در حالی که می جوشد. سوره ملک آیه ۷ هنگامی که در یک...

ادامه مطلب