شیرجه در برزخ

گام های شمرده به سمت لبه دایو می رفت. زیبایی اندام ورزیده زن، درون مایو یک تکه نقره ای فام چشم ها...

ادامه مطلب