گاهی اجازه بده او ببرد!

آیا دوستش داری؟ آیا بودن او و احساساتش برایت مهم است؟ پس اجازه بده گاهی او احساس برنده بودن کند....

ادامه مطلب