عصر جدید تعهد شهروندی، نه به احزاب افراط گرا

در آتن و دیگر دولت-شهرهای یونان باستان مشارکت در فعالیت های سیاسی برای هر شهروند واجب بود و افرادی...

ادامه مطلب