خریدن اژدها مار وحشتناک

سپیده: خواب دیدم با بابام رفتم شیراز. موقع برگشت یه مار خیلی خیلی بزرگ خرید که با خودش بیاره خونه....

ادامه مطلب