سینی ساخته شده از برگ خرما

تنسیم: سلام،خواب دیدم یه استاد آقا بالای سرش یه سینی ساخته شده از برگ خرما گذاشته بود که پر از...

ادامه مطلب