سرم را با چاقو بریدم و به آن نگاه کردم

مهبد: با چاقو سرم را بریدم. درد و خونریزی نداشت. بعد به سرم نگاه کردم و دوباره گذاشتم سر جاش. تو...

ادامه مطلب