احمدی نژاد در قعر گودال شکست

بدترین نوع دفاع از فرد، پوشاندن چاله سر راه او با برگ است. در صفحه شطرنج سیاسی ایران، احمدی نژاد...

ادامه مطلب