سوره طه آیه ۱۸

گفت: «این عصای من است. بر آن تکیه می دهم و با آن برای گوسفندانم برگ می تکانم و کارهای دیگری هم...

ادامه مطلب