انگور بنفش را می فشردم

ناهید: خواب می دیدم رفتم به یه مغازه میوه فروشی. میوه های زیادی اونجا بود. منم یه خوشه بزرگ انگور...

ادامه مطلب