تک و تنها به تو می اندیشم

من مناجات درختان را هنگام سحر رقص عطر گل یخ را با باد نفس پاک شقایق را در سینه کوه صحبت چلچله ها...

ادامه مطلب