کودک درون : عشق را دوباره پیدا کن

و اینجاست که کودک عشق پا بر دیوار دل می کوبد و به یادت می آورد که من عشقم، همانی که با تو و در تو...

ادامه مطلب