فقر …

روزی مرد فقیری از بودا سوال کرد چرا من اینقدر فقیر هستم؟بودا پاسخ داد چونکه تو یاد نگرفته ای که...

ادامه مطلب