سگی که کودک را کشته بود در آتش سوزاندند

یاشار: تو برجی که زندگی می کنیم ما طبقه آخر هستیم. خواب دیدم یهو صدای آژیر آتش سوزی ساختمون در...

ادامه مطلب