کاش یه روز همه ما آدمها اینطوری باشیم

اوبونتو یک پژوهشگرانسان شناس، در آفریقا، به تعدادی از بچه های بومی یک بازی را پیشنهاد کرداو سبدی از میوه را در نزدیکی یک درخت گذاشت و گفت هر کسی که زودتر به آن برسد آن میوه های خوشمزه را برنده می شودهنگامی که  فرمان دویدن داده...

ادامه مطلب