تعبیر خواب فیل بزرگ در قفس

بهار: خواب دیدم نمیدانم خاله م مرا برد یا با هم رفتیم. یه جایی بود که یک فیل بزرگ را در قفس کرده...

ادامه مطلب