تعبیر خواب مار طلایی

مصطفی: زیر درختی در حال بیل زدن بودم که مار طلایی رنگی از دل خاک بیرون آمد و به من حمله کرد. آن مار شکمم را گاز گرفت؛ ولی فرار کردم و مار به دنبالم. این دفعه به صورتم حمله کرد که از خواب بیدار شدم. تفسیر: در رویای شما درخت هر...

ادامه مطلب