برخی دردها برکت اند

فرزند یکی از خانمهای آشنا به بیماری سختی مبتلا شده است. برای ایشان استخاره گرفتم که خدا چه پیامی...

ادامه مطلب