شرط درمان رایگان بیماران تصادفی

مدیر بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت تاکید کرد که بیمارستان‌ها همچنان موظفند که بیماران تصادفی را...

ادامه مطلب