تنقیه مادر

لیا: خواب زلزله رویاییه که من هر از چند گاهی می بینم. راستش دفعه آخر این خواب رو وحشتناک تر از...

ادامه مطلب