تحلیل محتوایی قرآن (سوره جمعه/ آیه ۹)

👈‏ ترجمه آیه: ای مومنان، چون برای نماز جمعه ندا در داده شود، به سوی یاد کرد خدا بشتابید و خرید و...

ادامه مطلب