خیانت در حکم خودسوزی است

خیانت نادیده گرفتن احساس دیگریست. خیانت مجروح کردن یک قلب، کشتن حس عمیق تعلق خاطر است. نکته جالب...

ادامه مطلب