تحلیل رویای پارک مصنوعی

شرح خواب (مینا): به اتفاق همسر و جمعی از اعضاء خانواده به پارکی رفته بودیم. فضای پارک طراحی شده...

ادامه مطلب