نام داماد حمید بود

زهرا: سلام من چند شبه خواب ازدواج می بینم. اولین شب خواب دیدم که روز عروسی کارهام عقب مونده و با...

ادامه مطلب