تعبیر خواب حنا بردن برای مادربزرگ

بهناز : خواب دیدن مادربزرگم که فوت کرده از من حنا خواسته تاکید کرده که من میبرم براش.   تعبیر...

ادامه مطلب