تبعیر خواب نفت ریختن بر اسکلت کله ۶ گوسفند!

معصومه: سلام ، مادرم خواب دیده از بیابونی داره میگذره ، زنی کولی را میبینه نفت روی ۵ یا ۶ اسکلت...

ادامه مطلب