تحلیل خواب گفتم شش خواهر و برادر دارم

زینب: پرونده ای را پر می کردم که مسئول رسید گی به آن همکارم بود. بعداز اینکه پرونده را به او دادم...

ادامه مطلب