تعبیر خواب حضرت مریم در میان دریاچه

سارا: سلام… دیشب خواب دیدم که یه جایی مقدس مانند هستم و یه جایی دریاچه کوجک بود که آب داشت و...

ادامه مطلب