تعبیر خواب عقرب و هزار پای سفید دنبالمون بودند، چیست؟

زینب: سلام دیشب خواب دیدم داخل منزل با همسرم بودم که یک عقرب و دوتا هزارپای سفید دنبال ما بودن دو...

ادامه مطلب