تعبیر خواب حمام و تغییر قیافه برادرم

نگار: خواب دیدم شب بود و تاریک. میخواستم برم دستشویی ( دستشویی و حمام بیرون توی حیاطه کنار هم...

ادامه مطلب